"จะมีสักกี่ครั้งในชีวิต ที่จะได้ทำบุญใหญ่ขนาดนี้ "
สมเด็จพุฒาจารย์ ( โต พฺรหฺมรํสี ) ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ มูลนิธิพุทธคยา

สมเด็จพุฒาจารย์ ( โต พฺรหฺมรํสี ) ใหญ่สุดในโลก ที่ มูลนิธิพุทธคยา
"จะมีสักกี่ครั้งในชีวิต ที่จะได้ทำบุญใหญ่ขนาดนี้ "
สมเด็จพุฒาจารย์ ( โต พฺรหฺมรํสี ) ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ มูลนิธิพุทธคยา
1.เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นผู้คนทุกอาชีพในสังคมเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เผยแผ่ธรรมะขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สามารถนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และ สังคมปัจจุบัน ให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีสติส่งผลทำให้ครอบครัวและประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้นไป
2.เพื่อบูรณะพุทธสถานที่ยังขาดปัจจัยในการดำเนินสังฆกรรมทางคณะสงฆ์ หรือ พุทธสถานที่ได้รับความเสียหายชำรุด ทรุดโทรมอันเกิดจากเหตุภัยธรรมชาติด้านต่างๆ หรือเกิดจากการเสื่อมของวัสดุที่ใช้ในการสร้างศาสนสถาน ที่มีเนิ่นนานแล้วก็ตาม เพื่อให้ได้รับการซ่อมแซมและทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาเนิ่นนาน คงรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาต่อไป
3.ช่วยเหลือองค์กรพัฒนาสังคมด้านต่างๆ เช่น องค์กรของรัฐเพื่อคุณประโยชนืต่อแผ่นดิน องค์กรเด็กและสตรี ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นต้น
4.เพื่อดำเนินการ หรือ ร่วมมือกับองค์การการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


<?=$bog_name?>

มูลนิธิพุทธคยา มอบทุนการศึกษา แก่น้องๆนักเรียน ผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อน โดย คุณเสาวน...

<?=$bog_name?>

#ชุดสมบัตินาคาศรีสุทโธ #จำนวนจำกัด บูชาชุดละ 899 บาทเท่านั้น พิธีบวงสรวงและเทวาภ...

<?=$bog_name?>

     ภาพพิธีแจกข้าวสารมงคลและพระสมเด็จวัดระฆังฯวันที่ 22 เมษายน พ...

<?=$bog_name?>

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วนจีวรเนื้อทองเห...

<?=$bog_name?>

ภาพพิธีเททองหล่อพระองค์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี ) วาระที่ ๗เนื้อโลหะทอ...

<?=$bog_name?>

    ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วน...

<?=$bog_name?>

วันวิสาขบูชา 2560 วันนี้เรามี ประวัติวันวิสาขบูชา ความสําคัญวันวิสาขบูชาแล...

<?=$bog_name?>

ภาพการจัดส่งพระวัตถุมงคลทางไปรษณีย์EMSให้แก่ผู้เช่าบูชา ...

<?=$bog_name?>

พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ #จำนวนจำกัด #มีทั้งหมด5พิมพ์ จ...

<?=$bog_name?>

ภาพพิธีแจกข้าวสารมงคลและพระสมเด็จวัดระฆังฯวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560 เนื่องในวัน...

<?=$bog_name?>

ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านและคณะศิษย์ผู้ศรัทธาองค์สมเด็จโต ร่วมในพิธีเทท...

<?=$bog_name?>

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข้าพระพุทธเจ...


ที่อยู่ :
: